Klachtenprocedure

Vanzelfsprekend streven wij ernaar om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het kan echter voorkomen dat u niet tevreden bent over bijvoorbeeld onze diensten of dienstverlening. In dat geval vernemen wij dat graag van u. Wij stellen alles in het werk om uw klacht goed af te handelen.

Neem eerst contact op met uw tussenpersoon

Bespreek de klacht eerst met uw tussenpersoon, hij behartigt uw belangen en is ten allen tijden uw eerste aanspreekpunt. Vaak kan uw tussenpersoon het probleem snel voor u oplossen.

Conflicterende belangen

Ter voorkoming van conflicterende belangen hanteren wij enkele regels welke in het document kwaliteitsnormering artikel 1.1 staan vermeld. Wij conformeren ons aan de gedragscode welke de NVGA heeft opgesteld.

Uw klacht schriftelijk indienen

Komt u er met uw tussenpersoon niet uit, dan kunt u de klacht aan ons voorleggen. In eerste instantie proberen wij om samen met u en uw tussenpersoon een oplossing te bedenken.  Mocht u het uiteindelijk niet eens zijn met de behandeling van uw klacht door onze medewerker(s), dan kunt u zich schriftelijk richten tot de directie.

Uw schriftelijke klacht kunt u sturen naar:
Hondsrug Assuradeuren b.v.
T.a.v. de Directie
Postbus 172
7800 AD  Emmen

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)

Indien u het niet eens bent met het definitieve standpunt van de directie, kunt u zich wenden tot het Klachtinstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD). Het KiFiD is hét onafhankelijke loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U kunt bij deze instantie binnen drie maanden na dagtekening van de brief van de directie een klacht indienen.

Op www.KiFiD.nl vindt u meer informatie over de voorwaarden voor het indienen van een klacht bij het KiFiD. Het registratienummer van Hondsrug Assuradeuren is:  300000212